Hoofdinhoud

Algemene leverings- en beatlingsvoorwaarden van Concorp B.V.

1 Aanbiedingen
1.1     Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn - met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Afnemer - van toepassing op iedere aanbieding gedaan door Concorp en op alle overeenkomsten die Concorp sluit met een Afnemer, met betrekking tot door Concorp te leveren producten en/of te verrichten (aanvullende) diensten (verder te noemen “de Producten”). Inkoopvoorwaarden van de Afnemer zijn niet van toepassing.
1.2     In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
     - Concorp: Concorp B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen die naar deze algemene voorwaarden heeft verwezen;
     - Afnemer: degene met wie Concorp een overeenkomst aangaat dan wel aan wie zij daartoe een aanbieding verzendt. Iedere verwijzing naar handelstermen wordt geacht te verwijzen naar de laatste versie van de Incoterms, tenzij Concorp schriftelijk anders vermeldt;
     - Schriftelijk: een door een of beide partijen ondertekend document of brief (hard copy), een telefax en/of e-mail.
1.3     De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan. De in de buitenlandse taal gehanteerde vaktermen zijn slechts vertalingen en beogen niet de juridische dogmatiek van het recht van land van de desbetreffende buitenlandse taal over te nemen.
1.4     Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen verbinden Concorp slechts nadat en voor zover deze schriftelijk door Concorp zijn bevestigd. Alle aanbiedingen van Concorp, in welke vorm ook gedaan, gelden gedurende dertig (30) dagen en zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is vermeld. De prijslijst van Concorp kan voor bepaalde Producten een verplichte minimum ordergrootte weergeven.
1.5     Een overeenkomst tussen Concorp en een Afnemer komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging door Concorp van de bestelling binnen acht dagen na ontvangst van de bestelling, of doordat Concorp een aanvang maakt met de uitvoering van de overeenkomst. Indien uitsluitend een factuur wordt verzonden, dan wordt deze factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven en wordt deze factuur tevens als bevestiging van de overeenkomst beschouwd. Het voorgaande geldt eveneens betreffende wijzigingen van en/of aanvullingen op bestaande overeenkomsten.
1.6     Concorp het recht wijzigingen in de te leveren Producten aan te brengen, teneinde deze (naar het uitsluitend oordeel van Concorp) te verbeteren of te voldoen aan enig overheidsvoorschrift.
1.7     Bij strijdigheid of inconsistentie tussen de overige schriftelijk bevestigde inhoud van de overeenkomst (of een eventuele separate raamovereenkomst) tussen partijen en deze algemene voorwaarden, gaat het vermelde in de overige schriftelijk bevestigde inhoud (of de separate raamovereenkomst) voor.


2 Prijzen
2.1     Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen van Concorp in Euro en exclusief BTW en eventuele import- en andere heffingen en belastingen.
2.2     Concorp heeft het recht voor prijzen na het sluiten van de overeenkomst doch voor de datum van levering te wijzigen in geval van een substantiële stijging van de prijzen van kostprijsfactoren zoals grondstoffen en loonkosten, dan wel in geval van substantieel prijsverhogende overheidsmaatregelen, zoals maar niet beperkt tot (I) verhoging van belastingen en/of importheffingen, (II) wijziging van verpakkings- en/of etiket- teringsvoorschriften, (III) invoering en/of wijziging van registratie- en recyclingvoorschriften betreffende de verpakking van de Producten, alsmede (IV) invoering en/of wijziging van registratievoorschriften betreffende een bepaald ingrediënt, bereidings-/fabricagemethode en/of de etikettering van de Producten in Nederland en/of het land van de Afnemer. Indien sprake is van kostprijsverhogende factoren als gevolg van verhoging van belastingen, heffingen en/of andere (inter)nationale  overheidsmaatregelen van welke aard ook, zal Concorp deze immer doorbelasten aan de Afnemer.
2.3     Onverminderd het vermelde in artikel 2.2, heeft Concorp immer het recht haar prijzen te wijzigen met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden, welke wijziging ook van toepassing is op een eventuele raamovereenkomst met de Afnemer waarin afspraken zijn vastgelegd voor meerdere leveringen van de Producten door Concorp aan deze Afnemer gedurende een bepaalde langere periode. Voor wat betreft het laatste zinsdeel van de vorige zin wordt hiermee afgeweken van het vermelde in artikel 1.8.


3 Betaling
3.1     Tenzij schriftelijk anders door Concorp is aangegeven, dient betaling plaats te vinden binnen 21 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op de bankrekening. De Afnemer heeft niet het recht zich op verrekening te beroepen. Kwantum- en/of betalingskortingen zijn niet van toepassing, tenzij deze schriftelijk door Concorp zijn bevestigd.
3.2     Tijdige betaling is essentieel. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Afnemer van rechtswege in verzuim en is hij vanaf die datum een rente verschuldigd van één procent per maand over het openstaande factuurbedrag. Eventueel verleende kwantum- of betalingskortingen vervallen door niet tijdige betaling.
3.3     Concorp heeft het recht, alvorens (verder) te presteren, naar diens oordeel afdoende zekerheidsstelling dan wel gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te eisen, dan wel Producten onder rembours te verzenden.
3.4     Indien de Afnemer in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen tekortschiet, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening. Concorp heeft het recht deze kosten te fixeren op vijftien (15) procent van het verschuldigde bedrag (indien de Afnemer buiten Nederland is gevestigd) dan wel op de percentages vermeld in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012 (indien de Afnemer in Nederland is gevestigd), alles met een minimum van € 500 exclusief BTW. Het in dit lid  bepaalde laat onverlet de overige aan Concorp toekomende rechten uit de wet of deze algemene voorwaarden.
3.5     Eventuele klachten over de facturen van Concorp dienen schriftelijk te worden ingediend en binnen een week na factuurdatum door Concorp te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze geacht worden te zijn goedgekeurd.


4 Levering
4.1     Tenzij schriftelijk anders door Concorp aangegeven, vindt levering van de Producten plaats af fabriek/af magazijn. Indien is overeengekomen dat levering plaatsvindt op het terrein van de Afnemer, is de Afnemer verplicht om zorg te dragen voor een goede losmogelijkheid.
4.2     De Producten zijn voor rekening en risico van de Afnemer vanaf het moment van levering, ook al is de eigendom van de Producten nog niet op de Afnemer overgegaan.
4.3     Door Concorp opgegeven levertijden gelden niet als fatale termijn. Opgegeven leverdata gelden eveneens niet als deadline. Concorp zal zich vergaand inspannen om de Producten te leveren op de opgegeven data dan wel met inachtneming van de opgegeven levertijden. Bij niet tijdig leveren, dient Concorp in gebreke te worden gesteld, waarbij Concorp een redelijke termijn van tenminste veertien (14) dagen wordt gegeven om haar verplichtingen alsnog na te komen. Bij overschrijding van deze verlengde termijn heeft de Afnemer uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden betreffende de Producten die op dat moment niet alsnog zijn geleverd. Concorp is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een overschrijding van de opgegeven leveringstermijn, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van haar bedrijfsleiding.
4.4     Concorp heeft het recht de in de overeenkomst vermelde levertijd te verlengen c.q. de daarin vermelde leverdata naar een later tijdstip te verlengen, indien en voor zover de Afnemer in verzuim is betreffende enigerlei verplichting jegens Concorp voortvloeiende uit een of meerdere andere met Concorp gesloten overeenkomsten.
4.5     Er is van rechtswege sprake van verzuim van de Afnemer indien deze niet bereid en/of in staat is de Producten van Concorp af te nemen op de overeengekomen locatie van levering en/of leverdatum. Concorp heeft in dat geval het recht de desbetreffende Producten te factureren. Bij niet tijdige betaling heeft Concorp het recht de desbetreffende overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten die nog niet (volledig) zijn uitgevoerd, te ontbinden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft de Afnemer niet het recht om aanvullende eisen aan Concorp te stellen betreffende (de coderingen e.d. op de verpakkingen van) de Producten en de wijze waarop de Producten aan de vervoerder van de Afnemer moeten worden aangeboden.
4.6     Concorp heeft het recht haar eventuele schulden aan Afnemer op grond van enige andere met Afnemer gesloten overeenkomst te verrekenen (I) met vorderingen van enige aan Concorp gelieerde onderneming jegens Afnemer, alsmede (II) met vorderingen van Concorp jegens enige aan Afnemer gelieerde onderneming. Daarnaast heeft Concorp het recht haar vorderingen op Afnemer te verrekenen met eventuele schulden van enige aan Concorp gelieerde onderneming aan Afnemer.

 

5 Inspectie van de Producten en Klachten
5.1      De Afnemer dient bij de levering direct de geleverde Producten en de verpakking van de Producten te controleren op zichtbare gebreken en tekorten. Deze tekortkomingen dienen binnen twee (2) werkdagen na levering schriftelijk gespecificeerd bij Concorp te worden gemeld. In geval van gekoelde Producten bedraagt deze termijn vierentwintig (24) uur. De Afnemer dient de bij levering niet-zichtbare gebreken bij Concorp schriftelijk te melden binnen vijf (5) werkdagen na de ontdekking, doch in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen nadat de Afnemer de gebreken redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Deze mogelijkheid om te reclameren vervalt indien de tekortkoming aan de Afnemer kan worden toegerekend.
5.2     Indien de klachten tijdig zijn gemeld en gegrond blijken te zijn (Pick en Mix Producten uitsluitend in gesloten, originele verpakking), is Concorp uitsluitend gehouden om, naar eigen keuze, kosteloos de desbetreffende Producten te vervangen of de koopprijs te crediteren, zonder tot verdergaande schadevergoeding gehouden te zijn.
5.3     De Producten zijn geschikt voor consumptie tot uiterlijk de T.H.T. datum. Een klacht na afloop van de T.H.T. datum wordt hoe dan ook niet gehonoreerd indien blijkt dat Concorp de landelijke afspraak over T.H.T. heeft aangehouden (1/3 industrie - 2/3 handel).
5.4     De Producten waarover is geklaagd dienen door de Afnemer te worden bewaard ten behoeve van bezichtiging of onderzoek door Concorp. Op eerste verzoek van Concorp zal de Afnemer de Producten aan Concorp retourneren.
5.5     De aansprakelijkheid van Concorp ten aanzien van schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot de verplichting tot vervanging of creditering indien het een gebrek in het geleverde Product betreft, en tot vergoeding van de koopprijs in andere gevallen. Concorp is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van de Afnemer. Deze beperkingen gelden niet indien en voor zover schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Concorp.
5.6     Ieder recht op vergoeding van schade, vervanging van Producten en/of levering van de ontbrekende Producten, uit welke hoofde ook, alsmede het recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet-tijdige melding conform lid 1 van dit artikel dan wel zes (6) maanden na de levering. Voorts vervalt de in de vorige zin bedoelde aanspraak indien de Afnemer in verzuim is jegens Concorp betreffende de tijdige en/of volledige nakoming van enigerlei verplichting van de Afnemer uit hoofde van een of meerdere andere met Concorp gesloten overeenkomsten.


6 Eigendomsvoorbehoud
6.1     Concorp behoudt zich de eigendom voor van de aan de Afnemer geleverde en te leveren Producten totdat volledige betaling is ontvangen van alle geleverde Producten alsmede betreffende vorderingen van Concorp wegens het toerekenbaar tekortschieten door de Afnemer in de nakoming van enigerlei overeenkomst met Concorp.
6.2     Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet op de Afnemer is overgegaan, mag deze de Producten niet verpanden of enig recht daarop aan een derde verlenen. Het is de Afnemer wel toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten in het kader van normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren. De Afnemer is verplicht de geleverde Producten te verzekeren tegen brand- en waterschade en diefstal, en op te slaan onder optimale klimatologische omstandigheden.
6.3     Indien de Afnemer tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Concorp, of Concorp goede grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, heeft Concorp het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten voor rekening en risico van de Afnemer terug te nemen, waarbij Afnemer alle medewerking zal verlenen, onverminderd het recht van Concorp op schadevergoeding en andere rechten die haar in de wet zijn toegekend.
6.4     Concorp heeft op alle zaken die zij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen van, via of in opdracht van de Afnemer, indien en voor zover Concorp enige vordering heeft of zal krijgen op Afnemer, jegens Afnemer of een derde die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht.


7 Intellectuele eigendom en privacy
7.1      Door het sluiten van een overeenkomst met Concorp, waaronder het plaatsen van een order, accepteert de Afnemer (I) het exclusieve recht van Concorp betreffende de door Concorp gebruikte handels- en domeinnamen, modeldepots, uitingen van bedrijfsstijl en/of imago, de op (de verpakking van) de Producten aangebrachte labels, woord-, dienst- en/of beeldmerken, slogans en logo’s, (II) het auteursrecht en de exclusieve rechten op de knowhow betreffende Concorp op de ((combinatie van) ingrediënten, bereidings-/fabricagewijze, verpakking van en/of etikettering op (de (afbeeldingen en/of tekeningen van) de Producten, (III) de naburige rechten van Concorp, alsmede (iv) de hiermee vergelijkbare rechten volgens de wetgeving van de (deel)staat en/of het land waarin de Afnemer is gevestigd dan wel waar de Afnemer of de aan Afnemer gelieerde onderneming de Producten verkoopt en/of levert, waarbij Concorp het recht heeft zich te beroepen op de desbetreffende wetgeving die haar de verst reikende bescherming biedt (gezamenlijk: de “IE-rechten”).
7.2     De Afnemer is uitsluitend gerechtigd de Producten te promoten en te verkopen met gebruikmaking van de door Concorp gehanteerde merknamen, logo’s en slogans, en zal (I) Producten, (II) de verpakking, (III) de etikettering en (IV) de door Concorp aangebrachte coderingen en type-aanduidingen niet verwijderen, aanvullen en/of wijzigen.
7.3     De Afnemer zal geen andere merken, domeinnamen, handelsnamen en/of logo’s en slogans gebruiken, registreren en/of deponeren die door een eindgebruiker / consument zouden kunnen worden geassocieerd met de IE-rechten van Concorp.
7.4     Indien een derde op grond van een (beweerdelijke) inbreuk op een of meerdere van haar IE-rechten een procedure start of dreigt te starten tegen Concorp, en Concorp als gevolg daarvan besluit de promotie, verkoop en levering van het desbetreffende Product te staken, zal de Afnemer desgevraagd eveneens direct stoppen met de promotie, verkoop en levering van het desbetreffende Product.
7.5     Door het sluiten van een overeenkomst met Concorp accepteert Afnemer voorts het privacybeleid van Concorp zoals vermeld op haar website alsmede dat Concorp de door haar van Afnemer ontvangen persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Nederlandse uitvoeringswetgeving zal verwerken in de zin van deze wetgeving, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor Concorp tijdens het sluiten en uitvoeren van de met Afnemer gesloten overeenkomst, alsmede betreffende de facturering en incassering van haar openstaande aan Afnemer gerichte facturen en tijdens de nakoming door Concorp van eventuele postcontractuele verplichtingen jegens Afnemer.


8 Overmacht
8.1      Indien Concorp niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk jegens de Afnemer, en worden haar verplichtingen opgeschort, voor zover nakoming van haar verplichtingen niet blijvend onmogelijk is. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan twee (2) maanden, heeft zowel Concorp als de Afnemer het recht de desbetreffende overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Van overmacht van Concorp in de zin van dit artikel is onder meer sprake van geval van staking, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers (ook indien bij laatstgenoemde sprake is van een toerekenbare tekortkoming jegens Concorp), import- of handelsbeperkingen, stroomstoringen en vervoersproblemen.


9 Ontbinding en opschorting
9.1      Indien de Afnemer een van haar verplichtingen jegens Concorp niet nakomt of Concorp vreest dat de Afnemer haar verplichtingen niet zal nakomen en de Afnemer is niet in staat om op eerste verzoek van Concorp adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, er beslag wordt gelegd  op enige producten en/of Producten van en/of bij de Afnemer, de Afnemer surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Concorp het recht (verdere) uitvoering van alle met de Afnemer gesloten overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Concorp op aanvullende of vervangende schadevergoeding. Ieder opschortingsrecht van de Afnemer in deze gevallen is uitgesloten.


10 Toepasselijk recht en geschillen
10.1      Op de overeenkomst tussen Concorp en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing, zonder toepasselijkheid van het conflictenrecht. De werking van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10.2     Alle geschillen tussen Concorp en de Afnemer zullen worden beslecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. Dit beding laat onverlet het recht van Concorp om het geschil, indien en voor dit om onbetaalde facturen dan wel om een inbreuk op enig IE-recht van Concorp gaat, ofwel (I) aanhangig te maken bij de rechter die zonder de  toepasselijkheid van dit artikel 10.2 bevoegd zou zijn, dan wel (II) aanhangig te maken bij de bevoegde rechter waaronder de vestigingsplaats van de Afnemer ressorteert. Dit kan zowel een kort geding zijn (of een hiermee vergelijkbare procedure buiten Nederland) dan wel een bodem- of hoofdprocedure. In deze laatste gevallen zal deze rechter in dezelfde procedure tevens de eventuele tegenvorderingen van de Afnemer jegens Concorp betreffende hetzelfde geschil tussen partijen beslechten. De Afnemer heeft eveneens het recht om een kort geding te starten bij de bevoegde rechter waaronder Concorp ressorteert. In dit laatste geval is het recht van Concorp om een tegenvordering in te dienen bij dezelfde rechter in dezelfde procedure op gelijke wijze van toepassing.
10.3     Indien er ten tijde van het geschil tussen Concorp en de Afnemer geen bilateraal of multilateraal verdrag toepasselijk is betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken, heeft Concorp het recht haar vordering jegens de Afnemer aanhangig te maken bij het Nederlands Arbitrage-Instituut te Rotterdam (www.nai-org.nl) volgens de alsdan bij dat Instituut geldende regels. Er zal slechts één arbiter worden benoemd. Plaats van arbitrage is Rotterdam. Het arbitraal oordeel geschiedt naar de regelen des rechts. De procestaal is Nederlands, dan wel op verzoek van de Afnemer Engels.


Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, op 01-03-2019 onder nr. 9/2019