Hoofdinhoud

Privacy Statement Concorp

Introductie

Concorp B.V. (‘Concorp’) en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn blij met de interesse van de bezoekers in hun respectievelijke ondernemingen alsmede in hun producten en diensten. Concorp streeft er naar dat iedere bezoeker zich bij een bezoek aan de website van Concorp (‘website’) veilig voelt betreffende de bescherming van zijn persoonsgegevens die worden opgeslagen, verwerkt, gebruikt en/of geforward door Concorp en de aan haar gelieerde ondernemingen. Concorp neemt de in Nederland geldende privacywetgeving in acht bij het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens alsmede het niet geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of
bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. In deze privacyverklaring (‘Privacy Statement’) wordt onder meer toegelicht:

 1. Welke persoonsgegevens Concorp en de aan haar gelieerde ondernemingen (mogelijk) kunnen verzamelen, opslaan, verwerken, gebruiken en/of forwarden
 2. Voor welke doeleinden
 3. Hoe Concorp de persoonsgegevens beschermt
 4. Welke rechten de bezoeker zoal heeft

Het Privacy Statement is niet van toepassing op marketingactiviteiten van derden die Concorp geheel of gedeeltelijk betaalt dan wel financieel of anderszins ondersteunt, en eveneens niet op marketingactiviteiten op websites van derden.


Gegevensverantwoordelijke
Concorp is de gegevensverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via de website worden opgeslagen en verwerkt, en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn, indien zij Concorp desgevraagd hierbij ondersteunen, gegevensverwerkers.


Doeleinden opslaan en verwerken van persoonsgegevens
Het verzamelen, opslaan en verwerken van de persoonsgegevens door Concorp geschiedt c.q. kan geschieden met een of meer van de volgende doeleinden:

 1. Het online aanschaffen van producten en/of diensten van Concorp.
 2. Het activeren of registreren van bepaalde producten of diensten van Concorp.
 3. Het deelnemen in online communities van Concorp en het verkrijgen van toegang tot het intranet van Concorp.
 4. Het opslaan van de voorkeuren van de bezoeker voor toekomstige interactie met en communicatie van Concorp en de aan haar gelieerde ondernemingen.
 5. Het (door)ontwikkelen en verbeteren van bestaande en/of nieuwe producten of diensten van Concorp en marketingactiviteiten die specifiek op de bezoeker zijn gericht, het optimaliseren van de klantenservice van Concorp en het verbeteren van de website.
 6. Het oplossen van problemen van klanten van Concorp.
 7. Het door de bezoeker kunnen ontvangen van gerichte aanbiedingen en advertenties die aansluiten op de interesses van de bezoeker, gebaseerd op informatie en de daaraan ten grondslag liggende gegevens die de bezoeker eerder met Concorp heeft gedeeld en/of die Concorp via cookies of vergelijkbare technieken heeft opgeslagen over het gebruik van de website of sociale media van Concorp, dan wel van online platforms van derden bestemd voor handelsactiviteiten van Concorp.
 8. Het onderhouden van klantrelaties.
 9. Het indienen van een prijsvraag door de bezoeker.
 10. Het toezenden van een monster aan de bezoeker.
 11. Het faciliteren van toegang tot informatie en daaraan ten grondslag liggende gegevens.
 12. Het verbeteren van de communicatie met de klanten, relaties, prospects en suspects van Concorp.
 13. Het analyseren van klantinteracties.
 14. Het implementeren van beveiligingsprogrammatuur.
 15. Het beter beantwoorden van vragen en het oplossen van klachten.
 16. Het afnemen van een tevredenheidsonderzoek of het houden van enquêtes.

Concorp en de aan haar gelieerde ondernemingen kunnen informatie en daaraan ten grondslag liggende gegevens die zij van de bezoeker heeft ontvangen, aanvullen met andere informatie die Concorp reeds bezit of van derden heeft ontvangen, teneinde Concorp’s marketingactiviteiten te ontwikkelen en te verbeteren.

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld/opgeslagen/verwerkt
Dit kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens betreffen:

 1. De naam van de natuurlijk persoon, diens e-mailadres, postadres, telefoonnummer, sociale mediaprofielen, geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, foto, gebruikersnaam, wachtwoord, interesses, de onderneming waarvoor de bezoeker werkzaam is, eventuele producten of diensten die de natuurlijk persoon voor eigen rekening en risico dan wel voor rekening en risico van een onderneming heeft aangeschaft, het gebruik van bepaalde pagina’s op de website en sociale media van Concorp dan wel van online platforms van derden bestemd voor handelsactiviteiten van Concorp, alsmede eventueel commentaar of eventuele reacties die de bezoeker heeft gepost.
 2. Het IP-adres van de bezoeker, alsmede diens cookie-ID, webbrowser, locatie en bezochte webpagina’s.

Delen van persoonsgegevens met anderen
Concorp kan de persoonsgegevens van de bezoeker delen met de aan haar gelieerde ondernemingen, serviceproviders, zakelijke partners (bijvoorbeeld bij de ondersteuning van marketingactiviteiten) en andere derden, hetgeen zal geschieden in overeenstemming met de geldende regelgeving. Indien de voorafgaande goedkeuring van de bezoeker in een voorkomend geval wettelijk is vereist of indien Concorp dit anderszins gepast vindt, zal Concorp de goedkeuring vragen aan de bezoeker voordat zij de persoonsgegevens van de bezoeker deelt met niet aan haar gelieerde ondernemingen. Concorp zal persoonsgegevens van bezoekers niet verkopen aan derden.


Hoe Concorp de persoonsgegevens van de bezoeker beschermt

Concorp erkent haar verantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens die de bezoeker haar toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Concorp maakt gebruik van meerdere beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoeker. Concorp gebruikt onder meer coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector, firewalls en beveiligde servers. In geval van onverhoopte datalekken zal Concorp deze zo spoedig mogelijk in overeenstemming met de geldende regelgeving melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast zal Concorp dit aan de bezoekers melden indien ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zijn te verwachten als gevolg van een datalek.


Rechten van de bezoeker
De bezoeker die Concorp via de website persoonsgegevens doorgeeft, kan op dat adres naast de aangevraagde informatie tevens het volgende ontvangen:

 1. Informatie over Acties en Aanbiedingen van Concorp, per e-mail, gewone post, sms/App en/of telefoon.
 2. Nieuwsbrieven van Concorp, per e-mail, gewone post, sms/App en/of telefoon.
 3. Eventuele bevestigingen van afspraken met Concorp.
 4. Enquêtes, bijvoorbeeld omtrent ervaringen van de bezoeker bij Concorp.
 5. Producten van Concorp, per gewone post.

Indien de bezoeker nog geen klant is van Concorp, zal toezending van Informatie over Acties en Aanbiedingen alsmede van Nieuwsbrieven aan de bezoeker alleen plaatsvinden indien hij
daartoe de desbetreffende optie(s) heeft aangevinkt.

 

Concorp draagt er zorg voor dat de bezoeker zich op een eenvoudige wijze kan uitschrijven voor de toezending van Informatie over Acties en Aanbiedingen, Nieuwsbrieven en Enquêtes. Dit zal ofwel worden vermeld in de toegezonden Informatie over Acties en Aanbiedingen, Nieuwsbrieven en Enquêtes. Daarnaast kan de bezoeker een mail verzenden aan info@concorp.nl dan wel zijn verzoek doorgeven via het contactformulier op de website, ook over de hieronder vermelde onderwerpen.

 

De bezoeker heeft voorts het recht inzage te vragen in de gegevens die Concorp over hem verzamelt alsmede zijn persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen en/of te verwijderen. Dit laatste kan onder meer plaatsvinden indien de door Concorp opgeslagen persoonsgegevens niet of niet langer feitelijk juist zijn, niet relevant zijn voor het doel of de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn opgeslagen en verwerkt. Voorts kan de bezoeker Concorp verzoeken niet langer te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming (m.n. profiling), indien daaraan rechtsgevolgen voor hem zijn verbonden dan wel dit de bezoeker in aanmerkelijke mate treft.

 

Concorp zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een maand ofwel inhoudelijk reageren dan wel de goede ontvangst van het verzoek van de bezoeker aan laatstgenoemde bevestigen. Concorp heeft het recht haar inhoudelijke reactie twee maal met een maand uit te stellen. Indien Concorp evenwel verwacht geen gevolg te zullen geven aan het verzoek van de bezoeker, zal zij dit evenwel uiterlijk binnen een maand aan de bezoeker mededelen.


Wijzigingen van Privacy Statement
Concorp behoudt zich het recht voor om haar Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de bezoekers, in verband met voortdurend in ontwikkeling zijnde (door)ontwikkelingen van bestaande en nieuwe producten en diensten van Concorp en veranderende regelgeving. Het nieuwe Privacy Statement van Concorp is van kracht na plaatsing op de website. Indien de bezoeker niet instemt met het nieuwe Privacy Statement dient hij zijn voorkeuren en/of aangevinkte opties te wijzigen of te overwegen te website niet langer te gebruiken. Door de website te blijven gebruiken of daartoe toegang te zoeken nadat het nieuwe Privacy Statement op de website is geplaatst, gaat de bezoeker akkoord met dit nieuwe Privacy Statement van Concorp.


Contacteren van Concorp
Indien de bezoeker vragen, klachten of suggesties heeft over de bescherming van zijn persoonsgegevens door Concorp, kan hij contact opnemen met de klantenservice van Concorp,
per e-mail info@concorp.nl dan wel via het contactformulier op de website.


© Concorp. 2022. Alle rechten voorbehouden.