Hoofdinhoud

Gebruiksvoorwaarden Concorp

1. Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’) zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de onderhavige website www.concorp.nl (‘ website’) door de bezoeker, aangeboden door Concorp B.V. te Waddinxveen, Nederland (‘Concorp’).


2. Wijzigingen
Concorp kan de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde naar eigen inzicht zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen (d.w.z. aanpassen, aanvullen en/of verwijderen). Onmiddellijk na plaatsing van de wijziging zijn de aangepaste Gebruiksvoorwaarden van kracht.


3. Privacybeleid
Het Privacybeleid van Concorp is van toepassing op de Gebruiksvoorwaarden indienpersoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen, verwerkt en/of verstrekt via de website.


4. Disclaimers
4.1 De website bevat geen tot een overeenkomst strekkend aanbod of advies van Concorp, tenzij expliciet anders wordt vermeld. Concorp staat er niet voor in dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de bezoeker de informatie raadpleegt.


4.2 De op de website weergegeven producten zijn mogelijk niet verkrijgbaar in ieder land.


4.3 Concorp kan de toegang tot en het gebruik van haar website te allen tijde naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk beperken, weigeren of beëindigen, inclusief maar niet beperkt tot haar intranet, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid jegens de bezoeker of enige derde leidt.


4.4 Alle informatie en daaraan ten grondslag liggende gegevens (inclusief maar niet beperkt tot tekst, beelden, afbeeldingen, links en (andere) materialen) op de website zijn beschikbaar
zoals deze feitelijk zijn en zoals deze feitelijk geheel of gedeeltelijk beschikbaar zijn. Concorp en de aan haar gelieerde ondernemingen – handelend op eigen naam en voor eigen rekening en risico, alsmede namens, ten behoeve van en voor rekening en risico van de aan haar gelieerde licentiegevers, licentiehouders en toeleveranciers (gezamenlijk ‘partners’) – sluiten hierbij uitdrukkelijk uit alle bevestigingen of garanties van welke aard ook, expliciet, of impliciet, uit, waaronder maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid
voor een bepaald doel, niet-inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde, de werking en het gebruik van deze website, voor zover dit naar Nederlands recht dan wel naar
het recht van een ander land dat door de rechter die zich bevoegd acht in een geschil met Concorp, eventueel de aan haar gelieerde ondernemingen en mogelijkerwijs tevens met haar partners bij uitsluiting van Nederlands recht van toepassing is verklaard, is toegestaan.

 

4.5 Concorp, de aan haar gelieerde ondernemingen en haar Partners spannen zich in om de inhoud van deze website, juist en daar waar noodzakelijk volledig te houden. Ondanks de
zorg en aandacht van Concorp kan het voorkomen dat een bepaald onderdeel niet (geheel) juist en/of daar waar noodzakelijk volledig en nauwkeurig is, en Concorp aanvaardt op dit punt geen aansprakelijkheid jegens de bezoeker of enige derde.


4.6 Concorp, de aan haar gelieerde ondernemingen en haar Partners sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor (I) het niet kunnen gebruiken van (onderdelen van) de website, voor (II) het niet juist, niet tijdig en/of een of meerdere keren onderbroken gebruik van de website jegens de bezoeker en enige derde, onder meer door het wegvallen van het internet, het netwerk en/of hosting services, alsmede (III) enig resultaat dat door de bezoeker of derden wordt verkregen via of in verband met de website. Concorp en de aan haar gelieerde ondernemingen streven er naar eventuele storing en beperkingen zo snel mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij bezoekers en derden zo beperkt mogelijk te houden, zonder hiervoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden, jegens de bezoeker en derden. 

 

4.7 Concorp, de aan haar gelieerde ondernemingen en haar partners zijn niet aansprakelijk voor (de bestaande en/of (mogelijk) toekomstige) schadelijk gevolgen van (I) enige poging tot
het verkrijgen van toegang tot en/of gebruik van deze website door de bezoeker, het niet tijdig afleveren van elektronische berichten, onderschepping en/of manipulatie van elektronische berichten (bijvoorbeeld door derden, virussen of andere schadeveroorzakende of belemmerde programmatuur en/of bestanden), (II) informatie en daaraan ter grondslag liggende gegevens van bezoekers en/of derden, niet zijnde de aan Concorp gelieerde ondernemingen, op de website, (III) eventuele virussen of andere schadelijk elementen die in elektronische communicatie via de website aanwezig is of zou kunnen zijn, alsmede (IV) het downloaden of anderszins het verkrijgen van materiaal door of via het gebruik van de website, noch jegens de desbetreffende bezoeker, noch jegens andere bezoeker of enige derde.


4.8 De op deze website geplaatste informatie, die afkomstig is van derden, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. Concorp is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie.


4.9 De bezoeker van de website verplicht zich jegens Concorp, de aan haar gelieerde ondernemingen en haar Partners om geen processen in gang te (laten) zetten of te laten voortbestaan waarvan hij weet of redelijkerwijs kan en/of dient te vermoeden dat deze processen andere bezoekers van de website dan wel anderen die pogen toegang tot de website te verkrijgen, geheel of gedeeltelijk (kunnen) verhinderen of beperken.


4.10 De desbetreffende bezoeker van de website vrijwaart Concorp, de aan haar gelieerde ondernemingen en haar Partners voor enige vordering van derden jegens (een van) hen, voortvloeiend uit het oneigenlijk gebruik van de website door deze bezoeker en/of de poging van deze bezoeker om toegang te verkrijgen tot deze website, dan wel door de door deze bezoeker via de website ingezonden informatie en daaraan ten grondslag liggende gegevens.


5. Hyperlinks en deeplinks
Concorp, de aan haar gelieerde ondernemingen en haar Partners zijn niet aansprakelijk voor de toegang tot, het gebruik en de inhoud van websites van derden waar mogelijk naar de website van Concorp wordt verwezen, noch jegens de bezoeker nog jegens derden. Hetzelfde geldt voor het eventueel verzamelen, opslaan, verwerken en/of forwarden van persoonsgegevens van de bezoeker op deze websites van derden, door laatstgenoemde derden.


6. Registratie
Toegang van bepaalde onderdelen van de website (Concorps intranet) en/of het gebruik van bepaalde functies of kenmerken kunnen van de bezoeker een bepaalde registratie verlangen. In dat geval dient de bezoeker een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord. De bezoeker verplicht zich jegens Concorp om eventuele verdachte of ongeoorloofde gedragingen betreffende de account, gebruikersnaam en/of wachtwoord onverwijld door te geven aan Concorp.


7. Door bezoeker verstrekte informatie of gegevens op Concorp-website
7.1 De bezoeker verplicht zich jegens Concorp, de aan haar gelieerde ondernemingen en haar Partners dat de op of via de website door hem verstrekte informatie en daaraan ten grondslag liggende gegevens (i) geen laster of smaad betreft jegens (een van) hen of enige derde, (ii) (im)materiële schade kan toebrengen aan natuurlijke personen of ondernemingen, dan wel belastend of intimiderend voor hen kan zijn, (iii) wettelijke rechten van derden kunnen schenden, pornografisch, onzedelijk of godslasterlijk zijn, (iv) op culturele of etnische gronden verwerpelijk zijn, dan wel (v) een illegale activiteit suggereren of stimuleren.Concorp heeft te allen tijde het recht naar eigen inzicht enige op haar website geplaatste informatie  geheel of gedeeltelijk te verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid leidt jegens de desbetreffende bezoeker of enige derde. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de juist en volledigheid alsmede de kwaliteit en geldigheid betreffende de inhoud van de door hem verstrekte informatie en daaraan ten grondslag liggende gegevens.


7.2 De bezoeker verplicht zich jegens Concorp, de aan haar gelieerde ondernemingen en haar Partners om zich alle redelijke in spanningen te verrichten om virussen of andere destructieve kenmerken te verwijderen voordat hij gegevens via de website aan Concorp verzendt. Concorp heeft te allen tijde het recht naar eigen inzicht enige door haar via haar website ontvangen gegevens geheel of gedeeltelijk te vernietigen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid leidt jegens de desbetreffende bezoeker of enige derde.

 

8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de vormgeving, (de wijze van) het gebruik, de structuur en de inhoud (d.w.z. de op de website geplaatste informatie en daaraan ten grondslag liggende gegevens) van de website en/of de software voor het beheren en publiceren van de website, berusten bij Concorp, tenzij anders vermeld. Bezoekers hebben het recht de website te raadplegen en mogen voor eigen nietcommercieel gebruik een kopie te maken van bepaalde pagina’s van de website. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Concorp is het de bezoeker niet toegestaan onderdelen van de website weer te geven op een website van een derde, dan wel koppelingen, hyperlinks of deeplinks aan te brengen tussen (enig onderdeel van) de website van Concorp en enige website van een derde.


8.2 De bezoeker garandeert dat de informatie en daaraan ten grondslag liggende gegevens - inclusief maar niet beperkt tot de inhoud, structuur en wijze van opslag, ingezonden via de website - geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde, enige geheimhoudingsplicht van de bezoeker of enige geheimhoudingsplicht van een derde, indien en voor zover de bezoeker van dit laatste op de hoogte is of redelijkerwijs geacht wordt te zijn.


8.3 De bezoeker verleent Concorp en de aan haar gelieerde ondernemingen een wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de door hem via de website ingezonden informatie en daaraan ten grondslag liggende gegevens te gebruiken, reproduceren, afgeleide werken van te maken of anderszins te bewerken, te verspreiden, publiekelijk uit te voeren en te tonen in alle mogelijke media.


9. Beperking van aansprakelijkheid
9.1 Concorp en de aan haar gelieerde ondernemingen – handelend op eigen naam en voor eigen rekening en risico, alsmede namens, ten behoeve en voor rekening en risico van de aan haar gelieerde partners – sluiten iedere aansprakelijkheid uit, jegens enige bezoeker en enige derde, voor enige bestaande en/of (mogelijk) toekomstige directe of indirecte schade, gevolgschade, boetes, speciale, incidentele of andere schade van enige bezoeker en/of enige derde gevolg van of in verband met (de onmogelijkheid of beperkte mogelijkheid van) toegang tot, (de onmogelijkheid of beperkte mogelijkheid van) het gebruik van (de juist- en volledigheid, kwaliteit en geldigheid betreffende) de inhoud (inclusief de via de website ingezonden informatie en daaraan ten grondslag liggende gegevens), structuur, wijze van opslag van/op de website, ook indien Concorp en/of de aan haar gelieerde ondernemingen zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, tenzij dergelijke schade rechtstreeks en uitsluitend is ontstaan door een opzettelijke fout of grove nalatigheid van de bedrijfsleiding van Concorp.


9.2 Indien een bezoeker of een derde die stelt schade te hebben geleden en/of dreigt te leiden als bedoeld in de artikelen 4.7 en 9.1 en woont of is gevestigd in (een deelstaat van)
een land waar een van de bovengenoemde uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid dan wel uitsluitingen van garanties of bevestigingen als bedoeld in artikel 4.4 niet of niet in deze mate of op deze wijze is toegestaan, zullen dergelijke uitsluitingen en/of beperkingen – naar Nederlands recht dan wel naar het recht van een ander land dat door de rechter die zich bevoegd acht in een geschil met Concorp, eventueel de aan haar gelieerde ondernemingen en mogelijkerwijs tevens haar Partners bij uitsluitend van Nederlands recht van toepassing is verklaard – niet van toepassing zijn voor zover deze door de rechter niet toepasselijk en/of geldend worden geacht. In een dergelijk geval wordt de uitsluiting of beperking gelimiteerd tot de hoogste mate van uitsluiting en/of beperking zoals toegestaan volgens het door de rechter gehanteerde rechtstelsel.


9.3 Alle software die beschikbaar is of komt voor het downloaden van of door de website is onderworpen aan de voorwaarden van de desbetreffende door Concorp met een derde afgesloten licentieovereenkomst, inclusief maar niet beperkt tot de aard en omvang van de daarin vermelde garanties en beperkingen en/of uitsluitingen van aansprakelijkheid; de voornoemde software is uitsluitend beschikbaar gesteld voor eindgebruikers en het is de bezoeker niet toegestaan deze te kopiëren of te distribueren.


9.4 De bezoeker dient de op de website geplaatste woord- en beeldmerken alsmede handelsnamen correct te gebruiken indien hij refereert aan de producten met deze merken en handelsnamen, en het gebruik hiervan is eerst mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Concorp.

 

10. Stilleggen van of beperken toegang tot de website

Concorp heeft te allen tijde het recht naar eigen inzicht de website geheel of gedeeltelijk stil te leggen dan wel de toegang tot haar website geheel of gedeeltelijk te beperken, zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden jegens enige natuurlijk persoon of onderneming die toegang zoekt tot de website, enige bezoeker en/of enige derde.


11. Beschikbaarheid van de op website geplaatste producten
Concorp garandeert niet dat alle op haar website geplaatste producten op enig moment in ieder land beschikbaar zijn.


12. Toekomstverwachtingen
De informatie en daaraan ten grondslag liggende gegevens kunnen bepaalde toekomstverwachtingen bevatten betreffende de juist- en volledigheid, nauwkeurigheid en kwaliteit van (de huidige en (mogelijk) toekomstige activiteiten van) Concorp en de aan haar gelieerde ondernemingen alsmede betreffende de door haar aangeboden producten en/of diensten, in technisch, reologisch, financieel, juridisch en/of fiscaal opzicht, alsmede qua smaakbeleving van de door Concorp aangeboden producten. Tenzij expliciet anders bepaald in haar algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, verstrekken Concorp en de aan haar gelieerde ondernemingen geen enkele garantie betreffende enigerlei toekomstverwachting als bedoeld in dit artikel.


13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
13.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Nederlands recht, zonder dat eventueel bestaande Nederlandse wetgeving betreffende conflicten van
Nederlands recht met enig ander rechtstelsel zal worden toegepast.


13.2 Eventuele geschillen tussen Concorp en de aan haar gelieerde ondernemingen met enige bezoeker of enige derde direct of indirect verband houdend met de toegang tot en/of enig gebruik van de website zullen bij uitsluiting van enige andere rechter in binnen- en buitenland worden beslecht door rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, Nederland. Waar mogelijk zullen Concorp en de aan haar gelieerde ondernemingen in eerste instantie alternative dispute resolution voorstellen aan de bezoeker of enige derde.


13.3 Het vermelde in de artikelen 13.1 en 13.2 alsmede artikel 14 is eveneens van toepassing op het Privacybeleid van Concorp, tenzij daarin expliciet anders is bepaald.


14. Scheidbaarheid van individuele artikelen van de Gebruiksvoorwaarden
Indien enig artikel van de Gebruiksvoorwaarden niet of niet volledig in overeenstemming met het door de rechter toepasselijk verklaarde rechtstelsel wordt geacht, wordt het desbetreffende onderdeel daarvan geen deel uit te maken, en blijven het restant van het desbetreffende artikel en de overige artikelen onverkort van kracht. Het ongeldige gedeelte van enig artikel zal worden vervangen door een beding dat qua strekking en inhoud zoveel mogelijk aansluit bij het ongeldig verklaarde gedeelte en wel rechtsgeldig wordt geacht door de rechter.


15. Geen afstand van recht
Indien Concorp en de aan haar gelieerde ondernemingen nalaten om gebruik te maken van enig recht of rechtsmiddel, mag zulks niet worden uitgelegd als het afstand doen van dat recht of rechtsmiddel, betreffende de op dat moment bestaande of (mogelijk) toekomstige handelwijze van enige bezoeker of enige derde, jegens enige bezoeker of enige derde.


16. Vragen en klachten
Vragen en klachten over deze website kunnen gestuurd worden naar info@concorp.nl.


© Concorp. 2022. Alle rechten voorbehouden.